Marknadsutveckling

Energisektorn (nationell grafik)

Elproduktion (nettoproduktion) per kraftslag och år, TWh, 2010-2021

Året 2021 producerades totalt ca. 168,2 TWh El netto, det var 7,5 TWh mer jämförd med 2020. Största andel av el, produceras med förnybara energikällor. Vattenkraft är den största elproducerande energikälla (2021 ca. 43%). För första gången producerades över 1 TWh el med solenergi, som visas separat i diagrammet till höger.

Priser på el för hushållskunder (öre/kWh)

Priser på el för hushållskunder (öre/kWh per förbrukarkategori, årlig konsumtion, totalpris)

De genomsnittliga elpriserna i Sverige har stadigt ökat de senaste åren. Beroende på den årliga elförbrukningen varierade det mellan 120 och 500 öre/kWh under andra halvåret 2021. Här redovisas totala priset inkl moms och nätkostnad. Diagrammet redovisar viktade priser som togs fram genom data från 30-40 elföretag.

Energisektorn (Internationell grafik)

Elpriser för hushåll i Europa

Elpriserna för privata hushåll i Europa (elförbrukning 2 500-5 000 kWh/år) var mellan 10 och 31,9 cent/kWh år 2021.

Det genomsnittliga elpriset inom EW var 21,9 cent/kWh.

Globala elektricitets produktionen enligt energikällor

Grafen visar att förnybar energi kommer dominera den globala elproduktionen i framtiden. År 2050 förväntas andelen solel ha ökat till cirka 35% av den totala elproduktionen.

Du hittar mer detaljerade presentationer om detta ämne. vid: